Cíle a záměry

Cílem projektu VIPER je přenést a upravit britský vzdělávací kurz přípravy dobrovolníků v oblasti herních činností dle národnostních specifik a potřeb. Prostřednictvím spolupráce bude konsorcium zúčastněných zemí zařazovat osvědčené postupy a příklady dobré praxe z jednotlivých partnerských zemí. Projekt má následující cíle:

Upravit stávající britský vzdělávací model pro dobrovolníky dle národnostních specifik tak, aby dobrovolníci získali takové dovednosti a znalosti, které mohou zvýšit jejich šance na získání zaměstnání díky osvojení si sociálních a občanských kompetencí. Bude zaměřen zejména na ženy po mateřské dovolené, pro které je práce s dětmi přirozeným zaměřením.

Podpořit poskytovatele přípravy a organizace vzdělávání dobrovolníků zabezpečením materiálů a odborného výcviku tak, aby mohli sami zabezpečovat kurzy „Dobrovolníci ve hře – cesta k zaměstnanosti” (vzdělávací kurz úroveň 2). Projekt se bude snažit o vytvoření kurzu akceptovaného napříč zeměmi EU. Výukové materiály budou vytvořeny pro lektory i účastníky kurzů a budou k dispozici na internetových stránkách včetně interaktivních výukových zdrojů. Tyto materiály budou dostupné ve všech zúčastněných zemích v jejich národním jazyce, včetně České republiky, Itálie, Portugalska, Velké Británie, Rakouska, Maďarska a Turecka.

Podpořit zájemce o vzdělání v oblasti dobrovolnické práce ve volnočasových aktivitách dětí, kteří budou mít možnost absolvovat kurz „Dobrovolníci ve hře – cesta k zaměstnanosti“. Podporovat vyškolené dobrovolníky v jejich začleňování do práce u místních zaměstnavatelů a ve vhodných komunitách.

Projekt VIPER bude řešit zabezpečení péče o děti, aby umožnil zvýšení konkurenceschopnosti žen na trhu práce. Předpokladem je, že absolvováním kurzu ženy získají lepší dovednosti a sebedůvěru k vykonávání práce v oblasti volnočasových aktivit dětí. Zatímco bude kurz zvyšovat sociální a občanské kompetence, obsah kurzu zaměřený na herní činnosti a hru podpoří vlastní rodičovské dovednosti účastníků a bude potenciálně směrovat účastníky kurzu k dalšímu vzdělávání.

Předpokládaným významným dopadem bude vytvoření kvalitního akreditovaného vzdělávacího kurzu, jehož výsledkem bude kompetentnější, informovanější, připravenější a koordinovanější pracovní síla herních specialistů – dobrovolníků v celé Evropě, což může vést ke zlepšení úrovně aktivního občanství a dobrovolnictví.